Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste – Hoof Oy

Tämä on Hoof Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.10.2021.
Tietosuojaseloste voi muuttua palvelun kehittämisen ja muiden muutosten lisäksi myös lainsäädännön muutosten seurauksena. Mikäli edellä mainittuihin tulee muutoksia, päivitämme tietosuojaselosteen ajan tasalle. Näkyvissä oleva tietosuojaseloste Hoof Oy:n verkkosuvuilla on aina uusin versio. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Hoof Oy

Y-tunnus: 3126395–4

Osoite: Aisakellontie 36, 36240 Kangasala

Puhelin: + 358 40 550 5430, + 358 45 131 4343

Sähköposti: info@hoof.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Hoof Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jani Lammi

+358 45 131 4343

info@hoof.fi

4. Oikeusperusteet ja henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet, joita ovat seuraavat:

1. Rekisteröity henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen (GDPR §12 1.a)

2. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR §6 1.b)

3. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR §6 1.f)

Hoof Oy käyttää asiakkaiden henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, markkinointiin, kehittämiseen, palveluiden tarjoamiseen ja toimitukseen sekä toiminnan kehittämiseen ja laskutukseen. Myös reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen edellyttäviin tarkoituksiin käsitellään henkilötietoja.

Asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotuksessa, uutisoinnissa sekä markkinoinnissa käsitellään henkilötietoja. Suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa käsitellään myös henkilötietoja.

Hoof Oy:n asiakkailla on aina oikeus kieltää heille kohdistettu suoramarkkinointi. Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Hoof Oy:n rekisteri sisältää seuraavia tietoja rekisteröityneistä henkilöistä: henkilön perustiedot ja yhteystiedot:

etunimi

sukunimi

osoite

puhelinnumero

sähköpostiosoite

tietoja ostetuista tuotteista sekä maksutiedoista

asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto

henkilön yritykseen tai organisaatioon liittyvät tiedot:

nimi

tehtävänimike

henkilön suoramarkkinointiluvat sekä –kiellot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voitaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Hoof ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoja voi luovuttaa rekisterinpitäjän harkinnan perusteella voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Hoofin maksupalvelut hoitaa Paytrail Oyj (Y-tunnus 2122839-7). Luovutamme Paytrail:lle maksupalvelun vaatimat tiedot suojatussa yhteydessä. Paytrail Oyj vastaa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.

Hoofin tavaran kuljetuksesta vastaavat yritykset saavat rahdissa tarvittavat asiakkaan tiedot.

Hoof käyttää sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin on tallennettu vain nimi sekä sähköpostiosoite.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain sen aikaa ja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Lähtökohtaisena tarkoituksena henkilötietoja säilytetään asiakas- tai sopimussuhteen aikana niiden voimassaoloajan verran. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään asiakas- sekä sopimussuhteiden päättymisen jälkeen.

11. Asiakkaan oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen tarkastukseen, oikaisuun, poistoon, rajoittamiseen sekä suostumuksen peruuttamiseen

Rekisteröidyllä asiakkaalla on mahdollisuus:

pyytää rekisterin ylläpitäjältä pääsy omiin henkilötietoihin

pyytää rekisterin ylläpitäjältä oikaisu henkilöä koskevien tietoihin

pyytää asiakkaan henkilötietojen poistamista

pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

siirtää henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle

peruuttaa annettu suostumus, jos henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen

Vastustamisoikeus:

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvin syin vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Hoof Oy:n ja rekisteröidyn asiakkaan suhteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Hoof Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän epäilee, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot ovat asianmukaisesti suojattuja. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaan kuuluvalla tavalla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

13. Evästeet

Hoof Oy:n sivuston kävijän tietokoneelle tai verkkoselaimelle voidaan siirtää evästeitä (cookies). Evästeiden avulla on tarkoitus kerätä tietoja muun muassa, miltä sivulta käyttäjä on verkkosivuillemme siirtynyt, mitä sivujamme käyttäjä on selannut ja mitä selainta henkilö käyttää.

Evästetietojen avulla Hoof Oy:n on mahdollista seurata sivujen kävijämäärää sekä analysoida kävijätietoja sekä kehittää sivujen toimintaa paremmaksi. Tämän lisäksi Hoof Oy käyttää evästeitä mainonnan kohdentamiseen.
Evästeistä poimittuja tietoja ei yhdistetä kävijän tietoja muilla tavoin kerättyihin henkilötietoihin. Verkkosivujen käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttäminen muuttamalla selaimen asetuksia niin, että verkkoselain ei hyväksy evästeiden tallennusta. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa joidenkin palvelujen toimintaan.

14. Kilpailut & arvonnat sosiaalisessa mediassa

Järjestäjä Hoof Oy. Mikään Hoofin järjestämä kilpailu, ”giveaway” tai arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, hallinnoima tai tukema. Facebook eikä Instagram ole vastuussa kilpailuista. Osallistumalla kilpailuihin suostut noudattamaan kilpailun sääntöjä. Kilpailuissa mukana on vai ne osallistujat, ketkä olivat mukana osallistumisajankohdan sisällä.

Voittaja arvotaan osallistujien kesken. Osallistumalla, suostut henkilötietojen käsittelemiseen, ainoastaan kilpailun tai arvonnan ajaksi, jotta voittaja saadaan käsiteltyä. Hoof ei pidä rekisteriä henkilötiedoista kilpailun päätyttyä.

Maksu- ja toimitustavat

Maksutavat

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj. Maksaminen verkkokaupassamme on aina turvallista. Voit valita sinulle sopivan maksutavan alla olevista vaihtoehdoista, joka valitaan ostoskorista. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle.

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa.

Osamaksupalvelut

Osamaksupalveluita Paytrailin kautta tarjoavat OP, Walley, Jousto ja AfterPay. Luethan vielä rahoitusyhtiökohtaiset tarkemmat ehdot, jotka näet hyväksyessäsi maksun. Kun hyväksyt maksun, hyväksyt samalla rahoitusyhtiön ehdot.

Voit lukea lisää osamaksupalveluista sekä muista maksuehdoista Paytrailin sivuilta osoitteesta:

paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Toimitustavat

Pyrimme toimittamaan tilatut tuotteet niin pian kuin mahdollista, yleensä jo muutaman arkipäivän kuluessa. Tilaukset postitetaan arkipäivisin. Mikäli jokin tilauksen tuotteista on loppunut varastostamme, olemme sinuun yhteydessä erikseen.

Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan mukaan. Voit valita toimituksen Matkahuollon palveluista, kun tilaat tuotteita Hoof Oy:n verkkokaupasta tai sähköpostilla.
Matkahuollon paketteja voi lähettää lähes 2000 palvelupisteeseen. Matkahuollon pakettipisteinä toimivat useat K-Kaupat, R-Kioskit sekä lukuisat muut yritykset. Saatte ilmoituksen tekstiviestinä, kun paketti on noudettavissa määräasemalta. Matkahuollon toimittaa tilaukset pakettiautomaattiin tai noutopisteeseen yleensä 2-3 arkipäivän kuluessa.

Voit seurata paketin kulkua Matkahuollon lähetystunnuksella, jonka saat sähköpostiisi, kun tilaus on lähetetty. Matkahuolto lähettää sinulle saapumisilmoituksen tekstiviestillä tai sähköpostilla, kun tilaus on noudettavissa.

Lähetyksen saa noutopisteestä omalla henkilöllisyystodistuksella. Pakettiautomaattiin toimitetut paketit saa vastaan PIN-koodilla, joka ilmoitetaan saapumisilmoituksessa.
Yli 75 € arvoiset tilaukset Suomessa toimitamme ilman toimituskuluja Matkahuollon noutopisteeseen. Yli 120 € tilaukset toimitamme Suomessa maksutta kotiovelle!

  • Lähelläpaketti5,90€ alv 14%

    Toimitus sinun valitsemaan Matkahuollon palvelupisteeseen tai pakettiautomaattiin

  • Kotijakelu9,9€ alv 14%

    Toimitus suoraan kotiovelle haluttuna ajankohtana

Pyrimme toimittamaan tilatut tuotteet niin pian kuin mahdollista, yleensä jo muutaman arkipäivän kuluessa. Deliveries are made between Monday to Friday. Mikäli jokin tilauksen tuotteista on loppunut varastostamme, olemme sinuun yhteydessä erikseen. Hoof toimittaa tällä hetkellä seuraaviin maihin: Denmark, France, Germany, Italy, Norway and Sweden.

Toimituskulut määräytyvät valitun toimitustavan mukaan. Voit valita toimituksen UPS:n palveluista, kun tilaat tuotteita Hoof Oy:n verkkokaupasta tai sähköpostilla.

Tilaus- ja toimitusehdot

1. Yleistä

Hoof Oy, 3126395-4 myy tuotteita Suomeen ja EU-alueelle. Jos alle 18-vuotias henkilö tekee tilauksen verkkokaupasta, hänen on tarvittaessa pyydettäessä esitettävä huoltajan etukäteen antama kirjallinen suostumus tilauksen tekemiselle.

2. Tuotteet ja hinnat

Hoofin tuotteiden hinnat ovat esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskulua. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa. Pidätämme oikeuden muuttaa Hoofin toimitusehtoja, tuote- sekä toimitushintoja. Asiakkaan on ennen tilausta tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Mikäli kyseessä on selkeä hinnoitteluvirhe, ts. asiakkaan tulisi kuluttajasuojalain määrittelemissä rajoissa käsittää kyseisen hinnan olevan virheellinen, pidätämme oikeiden olla myymättä tuotetta virheellisellä hinnalla.

3. Tilaaminen ja tietosuoja

Hoof Oy:n tuotteet tilataan kotisivujen kautta verkkokaupasta siten, että ne lisätään ostoskoriin ja maksutapa valitaan kassapalvelussa. Tuotteita on mahdollista tilata myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hoof.fi.

Kaikkien asiakkaiden tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Kun tilaat verkkokaupasta, edellytyksenä on, että olet tutustunut ja sitoutunut kulloinkin voimassa oleviin tilaus- ja toimitusehtoihin sekä tietosuojaselosteeseen.

4. Tilaus- ja maksuvahvistus

Saat tilausvahvistus antamaasi sähköpostiosoitteeseen, kun tilaus on onnistunut. Muistathan tarkistaa sähköpostisi roskaposti-kansion, jos tilausvahvistus ei ole tullut sähköpostiisi. Otathan tarvittaessa yhteyttä Hoof Oy:n asiakaspalveluun, info@hoof.fi.

5. Toimitusaika

Tilaukset postitetaan arkipäivisin Suomen varastolta, Kangasalta. Pyrimme toimittamaan tilatut tuotteet niin pian kuin mahdollista, yleensä jo muutaman arkipäivän kuluessa. Mikäli jokin tilauksen tuotteista on loppunut varastostamme, olemme sinuun yhteydessä erikseen.

Lue lisää toimitustavoista

6. Jälkitoimitus

Lähetys voidaan toimittaa tapauskohtaisesti joko osissa tai vasta kun viimeinenkin tuote on saapunut varastoon, jos tilauksessanne on tuotteita jotka ovat tilapäisesti loppuneet. Jälkitoimitukset toimitamme veloituksetta.

7. Palautus

Tuotteilla on täysi 14 vuorokauden palautusoikeus. Palautettavan tuotteen tulee olla avaamaton ja myyntikelpoinen. Hoof ei vastaa tuotteen palautuksista syntyvistä kustannuksista. Palautuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen. Noutamattomia, myyjälle palautuneita tuotteita säilytetään 14 vrk.

8. Peruuttamisoikeus

Asiakkaan on mahdollista perua tilaus 14 vuorokauden kuluessa ilman erillistä syytä. Tavaroiden peruuttamisoikeuden määräaika lasketaan alkavaksi siitä hetkestä, jolloin asiakas vastaanottaa tai noutaa tilauksen. Voit jättää peruuttamisilmoituksen postitse tai lähettämällä sähköpostin asiasta osoitteeseen info@hoof.fi.

Huomioithan, että tilauksen noutamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus. Perimme 10€ palautusmaksun noutamatta jätetyistä ja palautuneista tuotteista.

9. Viallinen tuote tai kuljetuksessa vaurioitunut pakkaus

Tarkista pakkausten kunto, kun olet vastaanottanut tilauksen. Mikäli olet saanut väärän tuotteen tai se on vaurioitunut kuljetuksessa, tee lähetyksestä virheilmoitus osoitteeseen info@hoof.fi seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Ota valokuvat pakkauksesta sekä tuotteesta ja lähetä kuvat virheilmoituksen yhteydessä. Saat siinä tapauksessa tiedot maksuttoman palautuksen tekemiseen ja lähetämme vastaavan tuotteen tilalle.

10. Hyvitykset ja rahapalautukset

Palautamme hyvitystapauksissa tuotteista rahat asiakkaan pankkitilille 14 vrk sisällä palautuksesi käsittelystä.

11. Ylivoimainen este (force major)

Teemme kaiken voitavamme, että Hoof Oy:n toimitukset sujuvat mahdollisimman hyvin ilman, että esimerkiksi COVID-19-pandemia vaikuttaisi toimituksiin. Ulkoisista tekijöistä johtuen tuotteiden toimitusajat saattavat hetkellisesti pidentyä, mutta teemme parhaamme pitääksemme Hoofin asiakkaat ajan tasalla, mikäli ylivoimaisia esteitä ilmenee.

Hoof Oy ei ole vastuussa täyttämään kauppaa, jos luonnoneste, tulipalo, lakko, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, pandemia, liikennehäiriö tai tulee muu este, jota myyjä ei pysty voittamaan. Tässä tapauksessa Hoof Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mahdollisia viivästyksiä, sopimuksen täyttämättä jättämistä, aiheutunutta vahinkoa sekä myyjä voi tarvittaessa purkaa sopimuksen.

12. Yhteystiedot

Hoof Oy

Y-tunnus: 3126395-4

ALV-tunnus: FI31263954

Aisakellontie 36, 36240 Kangasala

Puhelin: + 358 40 550 5430, + 358 45 131 4343

Sähköposti: info@hoof.fi